Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služby odpovídáme podle § 7 odst. 1 TMG za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG jsme však jako poskytovatelé služeb rovněž povinni sledovat přenášené nebo uložené externí informace nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Ručení v tomto ohledu je však možné až od data rozpoznání konkrétního protiprávního jednání. V případě upozornění na takové porušení zákona budeme takové obsahy ihned odstraňovat.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Z tohoto důvodu nemůžeme za tento externí obsah přijmout žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je zodpovědný vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Odkazované stránky byly v okamžiku propojení prověřeny z hlediska možného porušení práva. V okamžiku propojení nebyl rozpoznán žádný protiprávní obsah. Stálá kontrola odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů o porušení zákona nemyslitelná. V případě oznámení o porušení zákona však budeme takové odkazy ihned odstraňovat.

Autorské právo

Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořených provozovateli stránek podléhají německému autorskému zákonu. Rozmnožování, editace, šíření či jakýkoli druh využití mimo rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční využití. Pokud nebyl obsah stránek vytvořen jejich provozovatelem, respektují se autorská práva třetích stran. Takto jsou označovány zejména obsahy třetích stran. Pokud byste přesto zaznamenali porušení autorského práva, prosíme o příslušné upozornění. V případě upozornění na porušení zákona budeme takové obsahy ihned odstraňovat.

Chráněné známky nejsou na této webové stránce zpravidla takto označovány. Ve všech publikacích usilujeme o dodržování platných autorských práv, práv k ochranným známkám i jiných práv třetích stran. Pokud by snad přesto došlo k protiprávnímu jednání, neprodleně tuto situaci napravíme. Všechny obchodní a ochranné značky uvedené v rámci internetové stránky a příp. chráněné právy třetích stran podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného označovacího práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Jen na základě pouhého jmenování nelze vyvozovat závěr, že značky nejsou chráněny právy třetích stran.

Ochrana osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto Vás prosíme o dodržování našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, jehož přesné znění můžete najít zde a které by mělo být považováno za součást internetové nabídky této webové stránky. Toto prohlášení obsahuje další poznámky k používání rozhraní třetích poskytovatelů, jako je Facebook, Instagram nebo Google.

Právní platnost

Tyto poznámky je třeba považovat za součást webové stránky, z níž se na tuto stránku odkazovalo. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají nebo již neodpovídají nebo neodpovídají zcela, zůstávají obsah nebo platnost zbývajících částí nedotčeny.

Pozor!
V případě doménových sporů, zákona o hospodářské soutěži nebo podobných problémů prosíme, abyste nás předem kontaktovali, abychom předešli zbytečným soudním sporům a nákladům. Zpráva o nákladech za právní upozornění bez předchozího kontaktu s provozovatelem stránek proto bude odmítnuta jako neopodstatněná ve smyslu povinnosti minimalizovat škodu.

Většinu z tohoto textu nám laskavě poskytl e-recht24.de